Plútó-Uránusz kvadrát

Események a magyar történelemben 1755-1762 között

Plútó Uránusz kvadrát 1755-1762 MáriaTerézia uralkodónő Artemisz Asztrológia Debrecen

Halak Uránusz – Nyilas Plútó

Mária Terézia uralkodásának ideje…

Korábban, 1753-ban:

 • Hódmezővásárhelyen a parasztok között a kuruc szabadságharcokra hivatkozó szervezkedés indult…
 • A fegyveres felkelést a hatóságok katonasággal elnyomták. A vezetőket Budára vitték, rendkívüli bíróság elé állították. A 106 vádlottból 45 főt halálra ítéltek.
 • Mária Terézia felszólította a katolikus megyéspüspököket, hogy igehirdetéssel, oktatással, ne pedig erőszakos eszközökkel térítsék katolikus vallásra a protestánsokat.

1754-ben:

 • XIV. Benedek pápa engedélyt adott Mária Teréziának, hogy országaiban csökkentse az egyházi ünnepek számát. 16 ünnepnapot hagytak meg.
 • Erdélyben új adózási rendszert vezettek be. A pénzforgalom szerint 3 osztályra, a föld termékenysége szerint 4 kerületre osztották fel Erdélyt
 • Marhavész volt Dél-Magyarországon
 • Mária Terézia mérsékelte a rendkívüli bíróság ítéletét a hódmezővásárhelyi parasztfelkelés résztvevőivel szemben. A 45 halálra ítéltből 3 fő ítéletét helyben hagyta, a többiekét kényszermunkára, külföldi katonáskodásra enyhítette
 • Mária Terézia szabályozta a Magyar Királyi Helytartótanács szervezeti beosztását és ügyrendjét. 10 állandó bizottságot állított fel: vámügy, egészségügy, kegyes alapítványi, számvevői, zsidó ügyeket intéző, nemességvizsgáló, vallásügyi, lelkészpénztári, stb. A bizottságok 7-8 tanácsosból és egy titkárból álltak, hetente kétszer ülést tartottak.

1755-ben:

 • Ebben az évben pestisjárvány kezdődött Erdélyben, ami elhúzódott 1757-ig.
 • A szlavóniai kőrösi határőrezred katonái és Kőrös megye parasztjai a határőrkapitány és egy jobbágy vezetésével közös felkelést indítottak. A megyei nemesi fölkelés leverte a több 10 ezer főnyi sereget, és véres megtorlást alkalmazott.
 • A Bánsági és Illíriai Udvari Bizottság hatásköréből kivették a bánsági ügyeket. A bizottság hatásköre ettől kezdve csak magyarországi görögkeleti vallású szerbek ügyeinek intézésére szorítkozott.

1756-ban:

 • Mária Terézia úrbéri rendelete Szlavónia parasztjai számára: az egész telkes jobbágy robotját évi 24 napban szabta meg.
 • Mária Terézia és XV. Lajos francia király Vesailles-ban szövetséglevelet írtak alá. Az évszázados Bourbon – Habsburg ellentéteknek véget vető szövetség éle II. Frigyes porosz király ellen irányult.
 • II. Frigyes porosz király seregével benyomult Szászországba, megszállta Drezdát. Ez volt a 7 éves háború kezdete. A porosz király a szászok segítségére vonuló osztrák és magyar sereget legyőzte Csehországban és betört az ország mélyebb részeire.

1757-ben:

 • Mária Terézia megalapította a katonai Mária Terézia-rendet. Ez egy tiszti érdemrend volt, az ellenség előtt szerzett kiváló érdemek, főleg saját elhatározásból, akár parancs ellenére is, véghezvitt sikeres katonai vállalkozások jutalmazására.
 • Az osztrák – magyar sereg Prága mellett legyőzte II. Frigyes porosz király hadait. A győzelemben nagy része volt a magyar huszárságnak. Hadik András altábornagy 5 ezer emberrel, főleg huszársággal a porosz sereg háta mögött Berlin alá vonult, megsarcolta a várost, és katonáival épségben visszatért a fősereghez. II. Frigyes Sziléziában megverte az osztrák – magyar sereget, mely Csehországba vonult vissza.
 • Erdély 2 ezer toborzott katona kiállítását vállalta.

1758-ban:

 • Az osztrák – magyar sereg Szászországban csatát nyert II. Frigyes porosz király ellen, de utána visszaszorult Csehországba.
 • Mária Terézia először használta a „Magyarország apostoli királya” címet, melyet XIII. Kelemen pápa elismert.

1759-ben:

 • Mária Terézia az osztrák ipar védelmében behozatali tilalmat rendelt el a nürnbergi fémárukra.
 • A magyar- osztrák sereg Odera-Frankfurt mellett megverte II. Frigyes porosz király seregét.
 • Erdélyben mozgalom indult a románok között a görög katolikus egyház és a földesúri hatalom ellen.

1760-ban:

 • A fölkelt román parasztok emlékiratot intéztek Mária Teréziához.
 • Mária Terézia megalapította a magyar nemesi testőrséget Bécsben. Ősszel az első 120 testőr felesküdött.
 • Mária Terézia megalakította az államtanácsot, az uralkodó legfelső tanácsadó szervét. Öt tagja között 1785-ig egyetlen magyar sem volt.
 • Gróf Batthyány Lajos kalocsai érsek árvaházat alapított Kolozsvárott protestáns szülőktől származó katolikus gyermekek számára.

1761-ben:

 • Az Erdélyben 1759-ben indult román parasztmozgalmat katonasággal leverték.
 • Megkezdődött az erdélyi románok között a határőrség szervezése. Az első felszólításra 4 ezer román férfi iratkozott fel katonának, és vállalta a görög katolikus vallásra való áttérést.
 • Mária Terézia rendeletére összeírták az erdélyi görögkeleti és görög katolikus vallásúakat.
 • Mária Terézia kötelezte a céheket királyi kiváltságlevél kiváltására, illetve a régi privilégiumaik megújítására. Ezzel a céh-kiváltságlevél adományozása felségjoggá vált.

1762-ben:

 • Gyergyószékben is megkezdték a székely határőrség szervezését. Az összeírás erőszakkal folyt, a székelyek szabadságjogaikra hivatkozva ellenálltak, őszre az ellenállás általánossá vált.
 • Udvarhelyszék népe tiltakozó emlékiratot küldött a királynő megbízottjának, de az nem vette át, hanem megszállta katonáival a várost. A királynő elrendelte a székelyföldi katonai határőrség minden körülmények között való felállítását.
 • Mária Terézia rendeletben eltiltotta az arany, ezüst, selyem paszományáru behozatalát Franciaországból.

Később, 1763-ban:

 • Mária Terézia és II. Frigyes porosz király békét kötöttek, ezzel lezárult az 1756-ban indult 7 éves háború. Szilézia továbbra is Poroszország birtokában maradt.
 • Nagy földrengés volt a Duna mentén, főleg Komáromban és Budán éreztette hatását. Több templom megsérült, köztük a Mátyás-templom is.
 • Az erdélyi határőrséget szervező bizottság jelentette, hogy a határőrszervezet ellen tiltakozó székelyekből már több százan Moldvába vándoroltak. A határőrség ellen tiltakozó székelyek 3 vezetőjét összeesküvésért törvény elé állították, 5-5 évi börtönt kaptak. Rendelet mondta ki, hogy az erdélyi határőrség létszáma 15 ezer fő kell, hogy legyen. Megkezdődtek a határőr-sorozások katonai segédlettel.
 • Létrehozták az első állami árvaházat.

Összeállította: Benedek Emília

Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Erzsébet királyné Sissi horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen
A Vízöntő kor küszöbén Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Coco Chanel horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Vízöntő korszakváltás idején Artemisz Asztrológia Debrecen
Jacqueline Kennedy Onassis horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen
Plútó Uránusz kvadrát 1818-1822 I. Ferenc császár Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Plútó Uránusz kvadrát 1932-1936 Horthy Miklós kormányzó Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Plútó Uránusz kvadrát 1875-1878 I. Ferenc József magyar király és osztrák császár Artemisz Asztrológia Debrecen
Plútó Uránusz kvadrát 1755-1762 MáriaTerézia uralkodónő Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Globális változás előtt állunk Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Plútó Uránusz kvadrát Artemisz Asztrológia Debrecen
2008 és 2015 közötti időszak asztrológiai elemzése Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen