2024 legfontosabb
asztrológiai hatásai

Egy új naptári év kezdetét mindig kiemelt figyelem övezi, sokszor azzal az öntudatlan vággyal, hogy az új év egyben „tiszta lapot” biztosítson, jobb dolgokat és új lehetőségeket hozzon egyéni és kollektív életünkbe egyaránt. Mai, nagyon terhelt és bizonytalan világunkban ez a vágy talán még inkább megjelenik. Természetes az emberi várakozás és vágyakozás valami jobb után, ami ugyanakkor csak velünk, egyéni erőfeszítéseink által tud megvalósulni.

Aki tudatosan kíván haladni élete ösvényén és átérzi, hogy egyéni útja össze van kapcsolva a kollektív fejlődéssel, az hasznos eszközként alkalmazhatja ma is az asztrológiai látásmódot.

Egy naptári évkezdet, egyfajta kollektív „küszöb” élmény, mely számadásra, életünk leltárjára jó lehetőséget biztosít az évkör Bak hatásaival, ugyanakkor fontos tudni, hogy a kozmikus mozgások az évkör kezdetét a tavaszi nap-éjegyenlőség idejében jelölik ki.

Bármelyik fordulópontot is nézzük (kozmikus, társadalmi), az „csak” egy pillanat az idő sodrában, mely önmagában nem értelmezhető, hiszen előzménnyel és utóélettel is rendelkezik.

Tudjuk, tapasztaljuk, hogy erőteljes változások kereszttüzében élünk, jelentős időminőségben. Nagy a tét, a kijelölt cél az emberiség további és kikerülhetetlen fejlődése a közös jövő érdekében, melynek feltétele az egyéni tudatos és önkéntes nyitás a szellemi világ összefüggései felé. Az antropozófia nyelvén a tudati lélek fejlődésének időszakában éljük jelenlegi inkarnációnkat, az ehhez szükséges „sorspedagógiai” hatásokkal kísérve.

Asztrológiai megközelítésben a 2020-as évek jelentős „élménycsomaggal” járulnak hozzá ehhez a folyamathoz. A 2024-es évre ebben a tágabb megközelítésben kell gondolnunk. A „Covidos stagnálás” erősen befele fordító időszaka után felgyorsultak a változások, melyek az ún. transzcendens planéták jegyváltásaival kísértek 2022-26 között.

A 2024-es év leghangsúlyosabb asztrológiai aktualitása is egy ilyen jegyváltáshoz kapcsolódik, nevezetesen a Plútó Bak – Vízöntő jegyek határain való „ingázásához”. Ehhez a tartalomhoz szinkronban igazodik a 2024-ben megnyilvánuló többi hatás is.

Asztrológiai nézőpontból 5 planéta „működésmódját” figyeljük meg leginkább, amikor hipotéziseket állítunk fel, azaz a várható kollektív hatásokról gondolkodunk.

Megvizsgáljuk a két, tradicionálisan egymás kiegészítő pólusát szimbolizáló sorsjelölő planétát, a Jupiter és Szaturnusz haladását és fontos kapcsolódásait. Valamint az újkori asztrológia transzcendens jelzővel ellátott planétáit (Uránusz, Neptunusz és Plútó) hasonló megközelítésben.

Ezek áttekintése után elmondható, hogy a 2024-es évet erőteljes kettősségek uralják. Ezek a jelenlegi megosztottságot tovább fokozó széthúzásban ugyanúgy megnyilvánulnak, mint annak lehetőségében, hogy ezek fölé emelkedjünk! A látszólag áthidalhatatlan ellentétességet a „hármasság” nézőpontjából fel lehet oldani, szellemi látásmóddal a kettészakítottság építő polaritássá, összetartozó párossá alakítható.

Nézzük meg részletesebben, hogy az asztrológiai „színpadon” mit találunk e kettősség mögött!

Jupiter és Uránusz a Bika jegyében – a régi és új konfliktusa

 • A régi tartalmak megőrzésére, néha makacs ellenállással a stabilitásra inspiráló Bika jegyben találjuk a fejlődést és tovább haladást támogató Jupitert, valamint az akár extrém újító impulzusokban is megnyilvánuló, tudattágulásra ösztönző Uránuszt.
 • Tehát egy erős belső feszültséget tapasztalunk a „a biztonságos régi és a szükséges új”, a konzerválás és időszerű reform kettőssége között, mely jelentősen próbára teszi biztonságérzetünket, értékrendünket.
 • E két planéta és a mögötte található Bika jegy ellentmondásossága az „anyag és szellem” kettősségét még inkább kiexponálja. Magasabb nézőpontból sürgető motivációt ad a hétköznapi racionális tudat szellemi távlatokba helyezésére, tehát segít, hogy az anyagi világról szellemi megközelítésben gondolkodjunk.  

A Jupiter és Uránusz hétköznapi vetületben a Bika területek reformját sürgetik! Ide tartozik általánosságban a természethez (Földanyához), annak erőforrásaihoz való hozzáállásunk, ezzel szinkronban a mezőgazdaság és élelmiszer előállítás minden aspektusa, de ide soroljuk a pénzpiacot, a bankok, biztosítók tevékenységét is többek között. E két planéta 2024. április 21-i együtt állásával ezeket a témákat extrém kihívásként tárja elénk.

Szaturnusz és Neptunusz a Halak jegyében – elzárkózás és összetartozás konfliktusa

A Halak lezáró és feloldó jellemzőkkel áthatott jegyében is kettősséget, egymással teljesen ellentétes működésmóddal jellemezhető planétákat találunk.

Amíg a Szaturnusz az elhatárolódás, elkülönülés, ezzel az érzéketlenség irányába hajt, addig a Neptunusz az empátia, a könyörület, segítőkészség, a Krisztusi önfeláldozás impulzusával az „Egység” élményei felé terel bennünket. Újabb erős feszültség: elkülönülni vagy összekapcsolódni, egyedül vagy másokkal?

 • A Halak jegyében haladó Szaturnusz az érzelmi világunkban szólít fel szükségszerű leltárra. Ahol ez megértő és együttműködő hozzáállással találkozik, ott segít a „belső nagytakarításban”, ezzel a lelki stabilitás, kiegyensúlyozottság kialakításában, az esetleges nehéz szituációkban való helytállásban. Akik az önismeretre nem nyitottak, ott tovább fokozza az elveszettség, szorongás és sodródás kaotikus élményeit, a „tehetetlen áldozat vagyok” élményből fakadó depresszív elzárkózást.
 • A Neptunusz ugyanebben a jegyben kollektív méretűvé exponálja a Halak kettősségét: lassú széteséssel a „világvége” felé való tehetetlen sodródás élményei mellett hihetetlen mértékű szellemi impulzussal is elárasztja a mai emberiséget. Megszólít minden emberi lelket és gazdag tapasztalatokhoz segíti azokat, akik keresik és/vagy tudják, hogy az élet látható tartalmai mögött szellemi erők (lények) hatnak.

Az előző kettősségekből fakadó feszültségeket a „nagy transzformátor”, a Plútó még jobban kiemeli, hiszen a Bak – Vízöntő jegyek ambivalens energiáit köti össze, azok határán mozogva!

A Plútó e két jegy küszöbén való ingázása már elkezdődött 2023-ban, mely tovább folytatódik ebben az évben, majd véglegesen beérkezik a Vízöntő jegyébe 2024. november 19-én.

Zsigereinkben is érezhető, hogy a régi megcsontosodott és merev szokásokban, rendszerekben, határok témájában, elavult társadalmi struktúrákban, az anyagi világhoz való hozzáállásban forradalmi változásokra „kényszeríti” a ma élő emberiséget.

Ez nem történhet meg erőteljes tudattágítás, szemlélet és értékváltást nélkül, melyet az antropozófiai gondolkodás és praxis messzemenően meg tud támogatni!

 • A Plútó „Főnix-hatása” gyökeres és teljes átalakulásra inspirál, mely folyamat az új és még ismeretlen tartalmak kimunkálása felé sodor bennünket megállíthatatlanul. Ez egy drasztikus, azaz „pusztítva-teremtő” folyamat (krízis), melynek lényegét leginkább akkor tudjuk személyesen átérezni, megérteni, ha a születés fázisaira gondolunk.
 • Magzatként először kellemes, megszokott, majd egyre inkább szűkké váló helyzetben találjuk magunkat.
 • Idővel előáll az a helyzet, amikor – Ottó Rank szavait szabadon összefoglalva a születés folyamatáról – átéljük, hogy az élettől (azaz, az új helyzettől) való félelmünket legyőzi a halálfélelem, az a belső bizonyosság, hogyha továbbra sem teszünk semmit, belehalunk…
 • Ez a felismerés fordít át bennünket, hogy elinduljunk végre az új és ismeretlen világ felé, bármi áron, hiszen az életünk a tét!
 • És ez még csak az első fázis a folyamatban, a felismerés ténye! Ez után jön az aktív erőbefektetést igénylő, sokszor szorongással kísért küzdelem szakasza, amely nélkül nem jutunk a vágyott „új világba”, önmagunkból kell kiküzdenünk, kifejlesztenünk új énünket.
 • Minden egyéni és kollektív krízis az újjászületés ígéretét hordozza, melyet nem kapunk tálcán felkínálva, velük komoly és időszerű kihívás elé állít bennünket a „sorspedagógia”.

De ne higgyük, hogy eszköztelenek lennénk. A mitológiai Hádész (Plútó) az alvilág uraként a földalatti kincsek istene is, ezért gyakran „a leggazdagabb” jelzővel illették. Szimbolikusan utal a számunkra nem tudatos, de rendelkezésünkre álló képességekre, szellemi erőre, amit felhasználhatunk a szükséges külső-belső megújuláshoz.

Egy krízissel való tudatos szembenézés bátorsága egyben biztosítja a belső erőt is az időszerű változáshoz, melyet a szellemi világból is támogatás kísér.

Az előzőekben összefoglalt kettősségekkel egyéni és közösségi szinten is találkozunk, s privát életünkben a kollektív folyamatok visszahatását nem tudjuk kikerülni. Viszont, ha képesek vagyunk tágabb nézőpontból szemlélni az eseményeket, azok nem gyűrnek maguk alá, így nem válunk tehetetlen áldozattá.

Az asztrológiai nézőpont segítségével tudatosabban fogadhatjuk az élet kihívásait!

Cikkünk elején említett 5 fontos planétából a Jupiter halad leggyorsabban. Az év során kibontakozó leghangsúlyosabb asztrológiai „interakciókban” is részt vesz. Nézzük át, melyek ezek!

A Jupiter sorspárjával, a Szaturnusszal több erőteljes kapcsolódást is létrehoz!

 • Aktuális ciklusuk 2020. 12. 21-én, a téli napforduló pontján indult, így a 2024-ben létrehozott kapcsolódásaik (fényszögeik) az akkor elindított dolgaink tekintetében hatnak.
 • Az év első 3 hónapjában harmonizáló viszonyban vannak egymással. Amíg alsó szextilben kapcsolódnak össze, segítenek bennünket (egyénileg és kollektíven) a részeredményeink tudatosításában, learatásában, begyűjtésében és ha lehet, a következő fázisba való továbblépésben.
 • Az előzőek segítségével beazonosított dolgaink kiigazítására, korrekcióra is bőven kapunk lehetőséget, hiszen beérkeznek a feszült alsó kvadrátba is ebben az évben. Háromszori bepontosodásuk időpontja: augusztus 19, december 24. és június 15. lesz.

Józan hozzáállással felismerhetjük a külső-belső folyamatokban rejlő hibákat, igazságtalanságokat, melyeket fontos kellő önreflexióval kezelni és kijavítani.

Ahogy e cikkben korábban már jeleztem, a Bika jegyében haladva a Jupiter az év egyik kiemelt asztrológiai eseményeként megérkezik április 21-én az Uránusszal való szoros együtt állásba. Ezzel egy kb. 14 éves ciklus fog lezárulni s egyben egy új elkezdődni.

 • Életünket akár tudjuk, akár nem, erőteljesen áthatják a különböző ritmusok, ciklusok, melyek közül a „nagyobbak” jelentős időléptékeket határoznak meg, ezért hatásukat kollektív változásokban erőteljesen beazonosíthatjuk. Egy ilyen minőségű együtt állásról van szó ebben az esetben is. Ha megkeressük az időben, hogy mikor indult a lezáródóban lévő impulzus, akkor a hazánkban sokféle megközelítésben emlegetett 2010-es évben találjuk magunkat, pontosabban június 8-án.
 • Egy új ciklus elindulása előtt érdemes az előző periódust kellő józansággal áttekinteni, hogy összegző felismeréseink, tapasztalataink pozitív erőforrásként felhasználhatók legyenek a következő ciklusban. Tegyük meg ezt a visszatekintést, ha van mögöttünk ehhez feltérképezhető életidő! Hiszen hamarosan új fejlődési potenciált hordozó ideákkal szembesülünk, átütő jellegű, akár „forradalmi” léptékű változások, „pálfordulások” lehetőségeivel. Ezzel együtt kollektíven átélhetünk olyan jelzéseket is, amikor váratlanul „megrendül a föld a lábunk alatt”, elveszíthetjük stabilitásunk, kapcsolatokat, dolgokat, amihez nagyon ragaszkodtunk. Végső soron átgondolhatjuk, mit birtoklunk valójában, s azzal mit és hogyan szolgálunk, kiigazíthatjuk értékrendünket.

Tehát izgalmas és/vagy kétségbeejtő, váratlan helyzeteket tartogat az április 21. +/- 2 hét, melyre később úgy tekinthetünk vissza, hogy amit ekkor el kellett engednünk, az felszabadító és új lehetőségeket megnyitó hatással volt ránk. A világban emellett újabb technológiai robbanást, a mesterséges intelligencia (és a mögötte meghúzódó erők) intenzív megjelenését is tapasztalhatjuk.

Emeltebb perspektívából nézve ugyanakkor támogatja a szellemi megközelítés „berobbanását” a hétköznapokba, segíti a közösségi összekapcsolódást, fejlődést.

A Jupiter kb. 1 évig tartózkodik egy asztrológiai jegy előterében. Május 26-án búcsút vesz a Bika közegétől és megérkezik az Ikrek levegős, kapcsolatorientált, információ éhes jegyébe.

 • Várhatóan e jegy kevésbé vonzó tartalmait felnagyítva tovább fokozza a „bábeli zűrzavart” szűkebb és tágabb környezetünkben. Leginkább a kommunikáció kettőségében, köpönyegforgató viselkedésben (a mai meggyőződést holnap cáfolják), a hamis és igaz összemosásában, akár tudatos ferdítésben is „gazdag” időszakra számíthatunk.
 • A Jupiter itt még jobban teret ad annak, hogy önjelölt tanítók, „próféták” hirdessék saját igazságaikat, ahogy csodákkal határos változásokat ígérhetnek vezetők. Nagyszerű tervek, elképzelések születnek, amiből később szinte semmi sem valósul meg.
 • Elhamarkodott lépésekre, önsorsrontó kommunikációra sarkall ez a hatás anélkül, hogy kellő körültekintéssel az adott helyzetet felmérése megtörténne. Nagyobb teret kap a cinizmus, hitetlenség, az okoskodás és a kioktatás. Amikor a Jupiter sorspárjával, a Szaturnusszal feszült kapcsolatba kerül az év során (lsd. 1. pont), az itt felsorolt disszonáns megnyilvánulások még aktívabbá válnak.

Szükségünk lesz a józanságra, a sokoldalú tájékozódásra és fejleszthetjük a megkülönböztető képességünket, gondolkodási erőinket. Lesz rá lehetőségünk bőven az egy év során!

Ápoljuk kapcsolatainkat, de tartózkodjunk mások megítélésétől, igazságok hirdetésétől, a terméketlen vitatkozástól. Megismerési folyamatainknak, a tanulásnak adjunk kellő időt. Rudolf Steiner által a szellemi iskolázás előkészítéseként ajánlott alapelveket gyakorolva elkerülhetjük a kibillentségeket.

Az ősi, káldeusi megközelítésben a Nap éve!

Tudjuk, hogy a kettősségek feloldása józan felismerés, tudatosság nélkül elképzelhetetlen. A Nap az asztrológiában ezt a tudatosságot jeleníti meg, mely ebben a megközelítésben erőteljesen áthatja 2024-et!

 • Egyéni életünkben ezért törekedjünk minél inkább az éber tudatosságra, hogy saját belátás által oldjuk fel a „régi vagy új”, valamint az „egyedül vagy másokkal” témákban felmerülő saját kettősségeinket.
 • Haladjunk önismereti folyamatunkban tovább, vegyük számba, hogy milyen erőket sugározhatunk áldásos módon a külvilágba. Felismert kreatív, teremtő erőinket hasznosítsuk saját környezetünk támogatására.

Ebben a cikkben általános, azaz mundán értelmezésű hatásokat igyekeztem bemutatni, melyek személyes életünkben nagyon egyedi módon, különböző erővel és más-más életterületen „csapódnak le”.

Összességében, emberi léptékkel nézve lassú korszakváltást élünk meg, mely időszak az emberiségtől magasabb szintre lépést, tudattágítást, szemlélet és értékváltást követel meg. Az ilyen szétválasztó időminőségek egyéni szinten mindig komoly önismereti lehetőséget és szellemi fejlődést támogató hatásokat hordoznak. Így van ez 2024-ben is!

Összetartozásunk tudatában kívánom mindannyiunknak:

a Jupiter inspirációját a megismerés magasabb szintjeihez,

a Szaturnusz érettségét az érzelmeink uralásához,

az Uránusz holisztikus látásmódját a mindennapokban,

a Neptunusz belső vezetettségét,

és a Plútó erejét a szükséges változásokhoz!